Yazım Kuralları

  1. Anasayfa
  2. Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Arteoloji Dergisi’ne gönderilen makaleler, Word (Office) programında yazılmalı ve sisteme yüklenmelidir.

Yazarlar, MAKALE YAZIM ŞABLONU'nu indirilmeli ve metinlerini o şablona göre düzenlemelidir. Aynı zamanda sistem üzerinden indirdikleri Etik Beyan Formu ve Yayın Hakkı Devir Formu'nu imzalamalı ve pdf formatında makaleyle birlikte sisteme yüklemelidir. Bu formlar imzalanmadan makaleler işleme alınmayacaktır.

1-Başlık

Makale başlığı Türkçe büyük harflerle 12 Punto Times New Roman karakterinde bold yazılmalı ve on iki sözcüğü geçmemelidir. İngilizce başlık ise 11 Punto Türkçe başlığın hemen altında ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle bold ve italik yazılmalıdır. Eğer makale yüksek lisans, doktora tezinden veya herhangi bir bilimsel sempozyumda sunulmuş bildiriden üretilmişse veya finansal, burs vb. destek kaynağı sağlanmışsa başlığa (*) yıldız imleci eklenerek dipnotla belirtilmelidir. Dipnot 10 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterinde ve her iki yana yaslı olmalıdır.

2-Yazar Adı

Makale İngilizce başlığının altına ise ortalanarak yazarın adı ve soyadı ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle 11 Punto yazılmalıdır. Yazarın soyadına dipnot formatında yıldız (*) eklenmelidir. Eğer yazar sayısı bir kişiden fazlaysa her yazar için yıldız (*) işareti sayısı sırayla arttırılmalıdır. İlk sayfanın altında dipnotta yazarın unvanı, varsa çalıştığı kurum (üniversite, fakülte, bölüm vb.), e-posta adresi ve ORCID numarası 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. ORCID numarası olmayan yazarların https://orcid.org/ adresinden kayıt olmaları gerekmektedir. Birden fazla yazarlı makalelerde tüm yazarların ORCID numarası eklenmelidir.

Yazarlar makalelerini sisteme ilk yükleme aşamasında isim ve soyisim bölümünü yazmamalıdır.

3-Öz/Abstract

Öz ve Abstract 150-200 kelime aralığında olmalıdır. Özet metni ve anahtar kelimeler, 11 puntoda, 1 satır aralığında, italik ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır. Öz’ün altında 5 Anahtar Kelime eklenmelidir. Makale, kör hakem sürecinden geçtikten sonra yayınlanma öncesinde İngilizce özetten sonra Türkçe makaleler için 750-1000 kelime arasında İngilizce Extended Summary (Genişletilmiş Özet), İngilizce makaleler için ise 750-1000 kelimelik Türkçe Genişletilmiş Özet eklenmesi gerekmektedir.

4-Makale Metni

Makaleler Times New Roman karakterinde (başlıklar da dahil) 12 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralığında, iki yana dayalı biçimde, paragraflar arasında önce 6 NK sonra 6 NK aralıkla yazılmalıdır. Sayfa yapısında üst kenardan 4cm, diğer kenarlardan ise 3cm boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ayrıca boşluk konmamalıdır. Dipnotlar; Times New Roman 10 punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı yazılmalıdır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, italik harflerle yazılmalıdır. Metin 6000 kelimeden fazla olmamalıdır.

Paragraflar, Başlıklar ve Ara başlıklar ilk satır girintisiyle hizalı ve ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Gerekirse numaralandırma yapılabilir ve bu numaralar birbirini sırayla takip etmelidir.

5-Yazım Kuralları

Arteoloji Dergisi’nin yayın ilkelerine uygun olarak gönderilen makalelerde APA 7 (American Psychological Association) stili kullanılmalıdır.

-Metin içinde göndermeler, parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.

(Barışta, 2009, s. 15).

-Art arda bir kaç sayfa aralığına atıfta bulunulması gerektiğinde sayfa numarası için "ss." kullanılır.

(Başkan, 2014, ss. 8-9)

- Eğer İki yazarlı bir çalışma için her göndermede iki yazarın soyadı da yer almalıdır.

(Sözen ve Tanyeli, 2003, s. 15).

-Üç, dört, beş ve daha fazla yazarlı çalışmalara gönderme yapılırken sadece metin içindeki ilk göndermede tüm yazarların soyadları verilir. Diğer göndermeler için ilk yazarın soyadının yanına ve diğerleri (vd.) ifadesi eklenmelidir. İngilizce yazılan makalelerde üç, dört ya da beş yazarlı yayınlara gönderme yapılırken ve diğerleri yerine (et al.) ifadesi kullanılmalıdır.

İlk gönderme (Ersan, Şeker, Kanat, 2013, s.6); ikinci ve sonraki göndermeler (Ersan vd., 2013, s.9)

-Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalı, cümle sonunda sayfa numarası verilmelidir.

Mülayim (2018), bu konuda … (s.17).

Doğrudan (blok) alıntılarda kelime sayısı 40 kelimenin altında ise; alıntı yapılacak ifade çift tırnak içerisine alınır ve yazar soyadı, yıl, sayfa numarası verilerek metin içerisinde cümlede kullanılır.

Örnek: Sönmez'e göre (1995), "Anadolu'daki Türk Devri eserlerinde, mimarlar dışında kalan çeşitli sanatçıların imza kitabeleri de bulunmaktadır" (s.12).

Eğer doğrudan (blok) alınan sözcük sayısı 40 kelimenin üzerinde ise; alıntı yapılacak cümle satır başında ve girintili olarak yazılmalıdır. Bu defa alıntı çift tırnak içine alınmaz. Yeni satır başı yapılır ve sayfanın sol kenarından yeni bir paragraf girintisi oluşturularak sağ kenardan 1 cm. (2. Satır girintisine hizalı) içeriye girinti yapılmalıdır.

 Örnek: Baykara (2004), İstanbul Kız Kulesi efsanesiyle ilgili şu bilgileri vermiştir:

İstanbul'daki Kız Kulesi hakkında, bir çok efsane bulunmaktadır. Bu efsaneler, genellikle Türk devrinde,Türk özellikleri çerçevesinde oluşmuş ve anlatılmıştır. Ancak aralarında, bazı temel farklılıklar bulunmaktadır. Adını ancak XVI. yüzyıl başlarında bilebildiğimiz İstanbul Kız Kulesi, adı ve öteki özellikleriyle, en çarpıcı örneklerden biridir (s.10).

6-Görseller

Kullanılan görsel "Metin İle Aynı Hizaya" sayfaya ortalanmalıdır. Makalede 12'den fazla görsel kullanılmamalıdır. Resim, görsel, fotoğraf, harita, grafik, nota vb. görseller için metin içinde sadece "Görsel" ifadesi kısaltma yapılmadan yazılmalıdır. "Tablo" varsa bu kuralın dışındadır. Alt kısmında görsel numaraları birbirini takip etmeli, bold olmalıdır. Açıklama metni ilk sözcüğün baş harfi büyük olacak şekilde 12 puntoda "Aralık Yok" stilinde olmasına dikkat edilmelidir. Sonunda APA7 stiline göre atıf yer almalıdır. 

7-Kaynakça

Kaynakça, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Metinde yararlanılan kaynaklar, metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Yazar isimlerinde kısaltma yapılmamalıdır. Eğer metin içinde aynı yazara ait birden fazla çalışmadan yararlanılmışsa bu çalışmaların yayın tarihine alfabetik sırayla harf eklenmelidir. (2015a), (2015b). Aynı yazarın farklı tarihlerdeki yayınları kronolojik sıraya göre Kaynakça'ya eklenmelidir.

-Kitap

Akurgal, E. (2018). Türkiye'nin kültür sorunları. Kırmızı Kedi

Barışta Ö. (2005). Türkiye cumhuriyeti dönemi halk plastik sanatları. Kültür ve Turizm Bakanlığı

-Çeviri Kitap:

Childe, V. G. (2020). Doğu’nun prehistoryası. (Şevket Aziz Kansu, Çev.). Türk Tarih Kurumu

-Editörlü Kitap

Zeren, M. E. (2017). Budist uygur kültüründe kuş. İçinde Emine Gürsoy Naskalı, Ayşe Şeker (Ed.). Kuş dili. (ss.11-40). Dergâh Yayınları

-Makale

Çerkez, M. (2019). Ankara-çamlıdere peçenek camisi. Sanat Tarihi Dergisi, 28(2), 325-355. DOI: https://doi.org/10.29135/std.583619

-Bildiri

Düzcü, L. (2014). Denizci bir sultan: Abdülaziz’in denizciliğe olan ilgisi. Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, içinde (ss. 53-69).

 -Tez

Beydiz, M.G. (2015). İstanbul Deniz Müzesi'ndeki kayıklar ve gemilerde kullanılan ağaç süslemeler (1828-1918) [Yayımlanmamış doktora tezi]. İstanbul Üniversitesi.

 

Daha geniş APA Kuralları hakkında bilgi almak için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples