Yıl:2023   Cilt: 2   Sayı: 1   Alan: Güzel Sanatlar

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 18

Sibel Çolak Boncukçu ORCID Icon

KÜLTÜRLERARASILIK BAĞLAMINDA İTALYA’DA İZNİK EKOLÜ: ULİSSE CANTAGALLİ SERAMİKLERİ

Türk çini sanatı kronolojik olarak ele alındığında 8. ve 9. yüzyıllarda Uygurlar dönemine değin temellendirilebilmektedir. Devamında ise Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular’ın bu kadim sanatı süregelen bir gelişim içerisinde yoğun bir kullanım alanında ele aldıkları görülmektedir. Asıl gelişimini Selçuklular ile Anadolu topraklarında gösterdiği kabul edilen Türk çini sanatı, Osmanlı Dönemi’nde zirve çağını yaşamıştır. Erken dönem Osmanlı çini sanatında Selçuklu döneminin etkileri devam etmekle birlikte yeni arayışlar da ortaya çıkmış, 15. ve 16. yüzyıllarda ise İznik bir çini merkezi olarak anılmaya başlanmıştır. Özellikle 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar geçen süre zarfında hem Osmanlı hem de İtalya devletleri seramik ve çini sanatlarında oldukça önemli eserler ortaya koymuşlardır. 16. yüzyıla gelindiğinde bu dönem itibari ile İtalya’ya ulaştığı düşünülen İznik çini ve seramiklerinin İtalya seramiğini nasıl etkilediği hakkında bilgi verildikten sonra İtalyan seramikleri Ulisse Cantagalli’nin atölyesinde 1878 yılı itibari ile yapılan uygulamalar özelinde ifade edildiği makalede kültürlerarasılık ekseninde, İznik dönemi çinilerinin İtalya’da karşımıza çıkan yansımaları karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kültürlerarasılık, İznik, Çini, İtalya Seramikleri, Ulisse Cantagalli


IZNIK SCHOOL IN ITALY WITHIN THE CONTEXT OF INTERCULTURALITY: ULISSE CANTAGALLI CERAMICS

When the Turkish tile art is considered chronologically, it can be based on the Uyghurs in the 8th and 9th centuries. In the continuation, it is seen that the Karakhanids, Ghaznavids and Seljuks handled this ancient art in an intense usage area within an ongoing development. The Turkish tile art, which is accepted to have shown its original development in the Anatolian lands with the Seljuks, lived its peak period in the Ottoman Period. While the effects of the Seljuk period continued in the early Ottoman tile art, new searches emerged, and in the 15th and 16th centuries, Iznik began to be known as a tile center. Especially during the period from the 15th century to the 17th century, both Ottoman and Italian states produced very important works in ceramic and tile arts. After giving information about how the Iznik tiles and ceramics, which are thought to have reached Italy as of the 16th century, affect the Italian ceramics, in the article in which Italian ceramics are expressed in the atelier of Ulisse Cantagalli as of 1878, on the axis of interculturality, Iznik period tiles appear in Italy. reflections will be examined comparatively.

Keywords: Interculturality, Iznik, Ceramics, Italian Ceramics, Ulisse Cantagalli

Sayfa Aralığı: 48-75


196