Yıl:2022   Cilt: 1   Sayı: 1   Alan: Koruma ve Onarım

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 5

KENT ÖLÇEĞİNDE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI KORUNMA DURUMUNUN İNCELENMESİ: İZMİR ÖRNEK ALAN ÇALIŞMASI

Yıldırım Hasan Selekoğlu ORCID Icon,Bekir Eskici

Bu çalışma Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kültür Varlıklarını Koruma Anabilim Dalı’nda yürütülmekte olan doktora tez çalışması kapsamında İzmir Tarihi Kent Merkezi’nde (Varyant ve Çevresi) belirlenmiş çalışma alanından elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanmıştır. 2019 yılında alanda yapılan ilk çalışma bölgedeki tescilli yapıların koruma durum ve mülkiyet analizleri kapsamında gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında İzmir’de gerçekleşen deprem alan çalışmasının tekrarlanmasını zorunlu kılmış ve çalışma 2021 yılında tekrarlanmıştır. Deprem sonrası yapılan alan çalışması ile elde edilen veriler bu çalışmada 2019 yılındaki verilerle analitik olarak kıyaslanmış ve alan özelinde süregelmekte olan yok oluş sürecine farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Ayrıca çalışma sürecinde gerçekleştirilen arşiv çalışmalarında yok olmuş yapıların yok oluş süreçleri ve nedenlerine dair verinin olmadığı tespit edilmiş, verideki eksiklik bu çalışma ile giderilmeye çalışılmıştır. Kültür varlığı açısından tehdit oluşturan yok oluş riskini kent ölçeği üzerinden inceleyen bu çalışma ile süregelmekte olan risk koruma durum ve mülkiyet analizleri ile elde edilen veriler desteği ile sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İzmir, Kültür Varlığı, Korunma Durum Analizi, Mülkiyet Analizi, Risk


OBSERVATION OF THE CONSERVATION STATUS OF CULTURAL HERITAGE AT THE CITY SCALE: IZMIR CASE STUDY

This study was prepared in line with the data obtained from the study area determined in Izmir within the scope of the doctoral thesis study, in progress at Ankara Hacı Bayram Veli University, Graduate Education Institute, Department of Conservation of Cultural Heritage. In 2019, the first fieldwork was carried out within the scope of the conservation status and property analyzes of the heritage buildings in the region. The earthquake that took place in Izmir in 2020 made it necessary to repeat the field study and the study was repeated in 2021. The data obtained from the field study after the earthquake was compared analytically with the data in 2019 in this study, and with this aimed at raising awareness about the ongoing risk process in the area. In addition, in the archive studies carried out during the study, it was determined that there was no data on the destruction processes and causes of the destroyed structures, and the lack of data was tried to be eliminated with this study. This study, which examines the ongoing extinction risk for cultural heritage on an urban scale, has been tried to be presented with the support of the data obtained from the conservation status and property analyzes.

Keywords: İzmir, Cultural Heritage, Conservation Status Analysis, Property Analysis, Risk


301