Yıl:2023   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Sanat Tarihi

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 35

Mustafa Kaya ORCID Icon

ERZİN/İSSOS (EPİPHANEİA) ANTİK KENTİ KAZISI’NDA BULUNAN BİR GRUP ABBASİ SİKKESİ

Kilikya Pedias’ın önemli antik kentlerinden İssos-Epiphanenia, Hellenistik dönemden itibaren şehirleşmiş, Roma İmparatorluğu (M.Ö. 67) sonrasında Bizans hâkimiyetine (395-635) girmiştir. Epiphaneia, Anadolu’nun İslamlaşma sürecine paralel olarak, 7. yüzyılın ilk çeyreğinde İslam dini ve medeniyeti ile tanışmıştır. 965’te tekrar Bizans’ın eline geçse de, 8. yüzyılda Emeviler ve ardından 8. yüzyıl yarısından itibaren Abbasiler döneminde fethedilmiştir. Abbasiler, Epiphaneia ve çevresini Anadolu içlerine yapılan Bizans seferlerinde üs olarak kullanmış, Doğu Akdeniz kıyı şehirlerini fethederek kalıcı yerleşim ve garnizonlar kurmuştur. Bu makalenin konusunu, Erzin-İssos (Epiphaneia) Antik Kenti Kazısı’nda Bulunan Bir Grup Abbasi Sikkesi oluşturmaktadır. Makale içeriğini oluşturan sikkeler, Hatay Arkeoloji Müzesi’nin depo bölümünde muhafaza edilmekte ve envanterlik sikke niteliğindedir. Çalışmanın amacı, antik kentte tespit edilen sikkeler ışığında; Epiphaenia’da Orta Çağ döneminde hâkimiyet kuran Abbasilerin; siyasi, sosyo-kültürel ve iktisadi durumunu irdelemektir. Kilikya Bölgesi’nde Abbasi dönemi sikkelerine ilişkin yeterli araştırmaların olmayışı, bu çalışmanın önemini daha da arttırmaktadır. Sikkeler, alanında özgün olmakla birlikte, ilk defa bu çalışma kapsamında bilim dünyasına tanıtılmıştır. İçerikte, Erzin-İssos (Epiphaneia) Antik Kenti’nde 2006-2016 yılları arasındaki kurtarma kazılarında bulunan 5 adet özgün Abbasi dönemi sikkesi incelenmiştir. Sonuç olarak, mevcut sikkeler ışığında Abbasilerin 8. yüzyıl sonlarından 10. yüzyıl yarılarına kadar Epiphaneia’da hüküm sürdüğü izlenmektedir. Sikkelerle; Abbasilerin bölgedeki; siyasi, askeri, sosyo-kültürel, iktisadi ve sanat üslubu hakkında yoruma ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Epiphaneia, Abbasi, Halife, Medinetüs-salâm (Bağdat), Abbasi Sikkeleri


A GROUP OF ABBASID COINS UNEARTHED FROM THE ANCIENT CITY OF ERZİN/ISSOS (EPIPHANEIA)

Issos-Epiphanenia, one of the significant ancient cities of Cilicia Pedias, was urbanized since the Hellenistic period and came under its rule the Byzantine domination (395-635) after the Roman Empire (BC 67). Epiphaneia met with Islamic religion and civilization in the first half quarter of the 7th centenary, in parallel with the Islamization process of Anatolia. Although it was captured by Byzantium again in 965, it was conquered by the Umayyads in the 8th century and then by the Abbasids from the half of the 8th century. The Abbasids used Epiphaneia and its surroundings as a base in the Byzantine expeditions into Anatolia, conquering the coastal cities of the Eastern Mediterranean and by establishing permanent settlements and garrisons. The subject of this article is consists a Group of Abbasid Coins Unearthed in the Ancient City of Erzin-Issos (Epiphaneia). The coins that are the subject of the article are kept in the warehouse section of Hatay Archeology Museum and are considered inventory coins.The purpose of the study is in the light of the coins found in the ancient city; Abbasids, who ruled in Epiphaneia during the Middle Ages; to examine its political, socio-cultural and economic situation. The further increases the importance of this, the lack of sufficient research on the coins of the Abbasid period in the Cilicia Region. As well as coins are unique in their field, they were introduced to the scientific world for the first time in this study. In the content, were examined 5 unique Abbasid period coins found in the rescue excavations between 2006-2016 in the ancient city of Erzin-Issos (Epiphaneia). Lost of all, in the light of existing coins, it is observed that the Abbasids ruled in Epiphaneia from the end of the eighth century to the middle of the tenth century. With coins; Abbasids in the region; It has been reached comments on political, military, socio-cultural, economic and artistic style.

Keywords: Epiphaneia, Abbasid, Caliph, Medinatus-salam (Baghdad), Abbasid Coins

Sayfa Aralığı: 128-154


49