Yıl:2023   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Arkeoloji

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 32

Erdal Polat ORCID Icon

ARKEOLOJİK VERİLER, ÇİVİ YAZILI METİNLER VE ANTİK KAYNAKLAR IŞIĞINDA I. DARİUS

M.Ö. 559 yılında kurucu kral II. Kyros ‘un (M.Ö. 559-530/29) tahta geçmesiyle geniş sınırlara ulaşan Persler, bu sınırları satraplık idari sistemiyle yönetmiştir. II. Kyros ‘un kurmuş olduğu satraplık yönetim sistemi kendisinden sonra gelen diğer krallar tarafından da benimsenmiş ve uygulanmıştır. II. Kambyses döneminde yönetimde kısa süreli bir kriz yaşanmış, Perslerin yönetimi bir din adamı olan Mag tarafından ele geçirilmiş ve bu süreçte II. Kambyses ölmüştür. Yedi Pers soylusundan olan I. Darius, bu soylu kişilerle yaptığı planla yönetimi ele geçirmiştir. I. Darius’un yönetimi ele geçirmesiyle isyanlarla uğraşmış, satraplık yönetim sistemini yirmi ve üzeri sayıya çıkartmış, bölgelerden alınan vergiler sistematik bir duruma sokulmuş ve basılan sikkeler üzerinde okçu-kral tasvirleri kullanılmıştır. Ayrıca satrap atama şekline kral ailesi üyesi olma ve dynastesliğin yanı sıra yedi Pers soylusundan olma da eklenmiştir. Bu çalışmada Pers egemenliğini bir darbeyle ele geçiren I. Darius'un dönemi incelenmiştir. I. Darius'un satraplık idari sisteminde yaptığı yenilikler ve onun bölgelere göre uyguladığı vergilendirme sistemi imparatorluğun ulaştığı geniş sınırlar bağlamında ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pers İmparatorluğu, II. Kyros, I. Darius, Satraplık, Yedi Pers Soylusu


DARIUS I IN THE LIGHT OF ARCHAEOLOGICAL DATA, CUNEIFORM TEXTS AND ANCIENT SOURCES

The Persians, who reached wide borders in 559 BC. with the accession of the founding king Cyrus II (559-530/29 BC.) to the throne, managed these borders with the satrapal administrative system. The satrapal administrative system established by Cyrus II was adopted and implemented by the other kings who came after him. During the reign of Cambyses II, there was a short-term crisis in the administration, the administration of Persia was taken over by Mag, a reverend, and Cambyses II died in this process. Darius I, one of the seven Persian nobles, took over the government with the plan he made with these nobles. After Darius I took over the administration, he dealt with rebellions, increased the satrapal administration system to twenty or more, systematised the taxes collected from the regions and used archer-king depictions on the coins minted. In addition to being a member of the king's family and dynasty, being from the seven Persian nobles was also added to the way of appointing a satrap. In this study, the period of Darius I, who took over the Persian rule with a coup, was investigated. The innovations made by Darius I in the satrapy administrative system and the taxation system applied by him according to the regions are discussed in the context of the wide borders reached by the empire.

Keywords: Persian Empire, Cyrus II, Darius I, Satrapy System, The Seven Noble of Persia

Sayfa Aralığı: 1-21


126