Yıl:2023   Cilt: 2   Sayı: 1   Alan: Arkeoloji

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 25

Yenal Sürün ORCID Icon

YENİ ASSUR KRALLIĞI’NDA DİN VE AVLANMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yeni Assur Krallığı, MÖ. I. Binin ilk yarısında Mezopotamya’nın en büyük güçlerinden biri olmuştur. Krallığa ait yerleşim alanlarında çok sayıda arkeolojik çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmalar, Yeni Assur Krallığı’nın askeri, ekonomik ve sosyo-kültürel yaşamına ilişkin önemli veriler ortaya koymuştur. Başlangıçta beslenmenin temel gerekliliklerinden biri olarak ortaya çıkan avcılık, zamanla dini inançların bir pratiği haline gelmiştir. Yeni Assur’da av ve din ilişkisine ait veriler; arkeolojik kalıntılar, yazılı veriler ve tasvirli eserlerden sağlanmaktadır. Bu verilere dayanarak avcılığın tanrıların emri ile krallar tarafından gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Avlanmayı emreden tanrılar arasında Ninurta ve Nergal bulunmaktadır. Avı gerçekleştiren krallar; Adad-nirari, Assur-nasur-apli, Şulmanu-aşerid ve Assur-ban-apli’dir. Avlanılan hayvanlar ise aslan, boğa, fil, geyik, dağ keçisi, eşek, deve kuşu, maymun, domuz ve panterden oluşmaktadır. Dinsel bir anlam yüklenilen çeşitli türdeki mitolojik yaratıkların avlanması da dinin avlanma üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Bunların dışında, kralların; tanrının emrini yerine getirdiğini göstermek için avladıkları hayvanlara libasyon düzenlemeleri de av ve din arasındaki ilişkinin bir başka yönünü ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Yeni Assur, Avcılık, Din, Aslan, Boğa


AN ASSESSMENT ON THE RELATIONSHIP OF RELIGION AND HUNTING IN THE NEW ASSUR KINGDOM

The Neo-Assyrian Kingdom became one of the greatest powers of Mesopotamia in the first half of the first millennium BC. Numerous archaeological studies have been conducted in the settlements of the kingdom. These studies have yielded important data on the military, economic and socio-cultural life of the Neo-Assyrian Kingdom. Hunting, which initially emerged as one of the basic requirements of nutrition, became a practice of religious beliefs over time. Data on the relationship between hunting and religion in Neo-Assyria are provided by archaeological remains, written data and depicted artifacts. Based on these data, we see that hunting was carried out by kings on the orders of the gods. Ninurta and Nergal are among the gods who ordered hunting. The kings who carried out the hunting are Adad-nirari, Assur-nasur-apli, Shulmanu-asherid and Assur-ban-apli. The animals hunted include lions, bulls, elephants, deer, ibex, donkeys, ostriches, monkeys, pigs and panthers. The hunting of various types of mythological creatures with a religious meaning also reveals the influence of religion on hunting. Apart from these, the fact that kings made libations to the animals they hunted to show that they had fulfilled the orders of the gods reveals another aspect of the relationship between hunting and religion.

Keywords: Keywords: Neo-Assyrian, Hunting, Religion, Lion, Bull

Sayfa Aralığı: 31-47


170