Yıl:2023   Cilt: 2   Sayı: 1   Alan: Güzel Sanatlar

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 17

Fevzi Nuri Kara ORCID Icon,Cihan Tikit ORCID Icon

TOPLUMSAL CİNSİYETİN MİTOLOJİK TEMELLERİ VE 20.YÜZYIL SANATINA YANSIMASI

Bu araştırmada mit olgusundan hareketle insan zihninin düşünme, anlama ve kavramlaştırma biçiminin doğal sonucu olarak tanımlanan mit ile sanat yapıtı arasındaki etkileşim incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada amaçlı örneklem yöntemi ile seçilen eserlerin ikonografik çözümlemelerinden elde edilen bulgular kullanılarak çağdaş sanatta mit, kişisel mit kavramları ve sanat yapıtları ile mit arasındaki ilişki, toplumsal cinsiyetin mitolojik temelleri ve 20. yüzyıl sanatına yansımaları bağlamında değerlendirilmek istenmiştir. Ayrıca bu çalışmada; Sanat ve mitoloji arasında ne türden bir ilişki vardır? Sanatçı çağlar boyunca neden yapıtlarında mitleri konu edinmiştir? 20. yüzyılda sanatta yeni akım ve kuramların doğmasını hazırlayan etkenler değiştiği halde mitolojinin çağdaş sanat akımlarında varlığı nasıl açıklanabilir? Performans sanatı, happening, aksiyon sanatı, Body Art ve Feminist sanatın anlatım dilleri ile Dionysos kültü veya ilksel ritüellerle ilgi saptanabilir mi? gibi sorulara cevaplar aranmak istenmiştir. Mitolojik imgelerin çağdaş sanat yapıtlarına, çağsal olay ve olgulara eleştirel metaforlar ve kişisel mitler olarak yansıdığı, kişisel mitlerin arka planında ise toplumsal cinsiyet, azınlık, ırk, kimlik ve aidiyet gibi kavramların yer aldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Mitoloji, Kişisel Mit, 20. Yüzyıl Sanatı, Çağdaş Sanat


THE MYTHOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL GENDER AND ITS REFLECTION ON THE ART OF THE 20TH CENTURY

In this research, by referring to the myth phenomenon, the interaction between myth and art, which is defined as the natural result of the human mind's way of thinking, understanding and conceptualization, has been tried to be examined. By using the findings obtained from the iconographic analyzes of the selected works with the purposeful sampling method in the research, it was desired to evaluate the myth, personal myth concepts in contemporary art, and the relationship between works of art and myth, in the context of the mythological foundations of gender and its reflections on 20th century art. Also in this study; What kind of relationship is there between art and mythology? Why did the artist turn to mythology throughout the ages and deal with myths in his works? Although the environments that prepared the emergence of new movements and theories in art in the 20th century have changed, how can the existence of mythology in contemporary art movements be explained? What kind of a relationship can be determined between the expression languages of performance art, happening, action art, body art and feminist art, and the cult of Dionysus and primordial rituals. It has been determined that mythological images are reflected in contemporary works of art, contemporary events and phenomena as critical metaphors and personal myths, and concepts such as gender, minority, race, identity and belonging are in the background of personal myths

Keywords: Gender, Mythology, Personal Myth, 20th Century Art, Contemporary Art

Sayfa Aralığı: 1-30


395