Yıl:2023   Cilt: 2   Sayı: 1   Alan: Mimarlık Tarihi

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 19

Muhammed Fatih Demirel ORCID Icon,Mine Tanaç Zeren ORCID Icon

METROPOLİS ANTİK KENTİ AKROPOLİS SUR YAPISI MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Metropolis Antik Kenti’nin Akropolisini, Hellenistik Döneme tarihlendirilen ancak farklı dönemlere ait izler de barındıran bir sur yapısı çevrelemektedir. Sur yapısı, günümüze mimari özelliklerinin algılanabilmesini sağlayacak kadar kalıntı barındırarak ulaşmıştır. Yapı, ilk inşa dönemi olan Hellenistik Dönemin dışında Roma Döneminde de birçok ek almış ve tarihsel karakterinde değişikliklere uğramıştır (Demirel ve Tanaç Zeren, 2022, s. 23). Bu çalışmada Metropolis Akropolisi sur yapısının mimari özelliklerinin, tarihsel süreçte uğradığı müdahalelerinin ve katmanlarının deşifre edilerek ortaya konması hedeflenmektedir. İlk olarak Antik Dönem savunma yapılarının mimari özellikleri aktarılacaktır. Devamında da Metropolis Akropolisi sur yapısının mimari özellikleri ve tipolojiye göre durumu tartışılacaktır. Sur yapısının bosajlı bloklarının cephe örgü tekniği, duvarlarının dolgulu üretim mantığı, sur hattının plan izleri gibi sınıflandırmalar ile sur mimarisini tamamlayan diğer unsurlar olan kapı, burç ve kulelerin analizi yapılacaktır. Ayrıca Roma Dönemi müdahaleleri olan harçlı bağlayıcıların ve devşirme malzemelerin kullanımı, Akropolisin giriş kapılarındaki müdahaleler ve surlara eklemlenen Sarnıç yapısı gibi unsurlara da değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Antik Dönem Sur Yapıları, Savunma Yapıları, Metropolis Antik Kenti, Akropolis, İonia


ARCHITECTURAL FEATURES OF FORTIFICATIONS OF METROPOLIS ANCIENT CITY ACROPOLIS

The Acropolis of the Metropolis Ancient City is surrounded by the fortifications, which are dated to the Hellenistic Period but also contain traces of different periods. The Fortifications have survived to the present day by containing enough remains to enable their architectural features to be perceived. In addition to the Hellenistic Period, The Fortifications received many additions and changes in their historical character during the Roman Period (Demirel and Tanaç Zeren, 2022, p.23). In this study, it is aimed to reveal the architectural features of the Acropolis Fortifications of Metropolis, their layers in the historical process by deciphering. Firstly, architectural features of the ancient fortifications will be conveyed. Afterwards, the architectural features of the Acropolis Fortifications of Metropolis and their status according to typology will be discussed. Classifications such as the facade masonry technique of the bossage blocks of the Fortifications, the filled production logic of the walls, the plan traces of the city wall line, and the door, bastions and towers, which are other elements that complete the fortification architecture will be analyzed. Mortar binders, spolia materials, interventions at the Acropolis gates and the Cistern which atatched to the walls will also be mentioned.

Keywords: City Walls, Fortifications, Metropolis, Acropolis, Ionia

Sayfa Aralığı: 132-170


349