Yıl:2022   Cilt: 1   Sayı: 2   Alan: Koruma ve Onarım

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 16

Elif Saraç ORCID Icon,Ali Akın Akyol ORCID Icon

FOTOĞRAFİK KOLEKSİYONLARDA KORUMAYA YÖNELİK BELGELEME YÖNTEMLERİ

Kültür varlıkları üzerinde yapılacak inceleme ve analizler sonucunda elde edilecek veriler, hazırlanacak koruma planlarının şekillenmesini açısından önemlidir. Bu kapsamda ele alındığında kültür varlıklarında tarih, üretim teknolojisi, üretimde kullanılan malzemeler, bozulmalar, varsa geçmiş onarımların tespitini yapabilmenin en temel ve güvenilir yolu interdisipliner çalışmaların ortaya koyacağı sonuçlardır. Bu çalışmada, fotoğraflarda kullanılan belgeleme yöntemleri ele alınmıştır. Fotoğraflar, destek, emülsiyon katmanı, görüntü katmanını oluşturan bağlayıcı ve bazı durumlarda vernik kaplamadan oluşan çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Bu yapıları nedeniyle herhangi bir koruma kararı verilmeden önce birden fazla tespit yöntemi aynı anda uygulanmalıdır. Bu sebeple belgeleme çalışmalarında basit görsel incelemelerin yanı sıra ileri aletli analiz yöntemleri de sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışma görsel inceleme, diğer bir deyişle fiziksel karakterizasyon, XRF (X Işını Floresans), SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu), FT-IR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektorskopisi) yöntemleri ile malzeme yapısı ve bozulmaların tespiti üzerinde durulacaktır. Söz konusu belgeleme yöntemleri, koruma uygulamaları yapılacak kültürel miras niteliğindeki fotoğrafların, koruma planlamasının sağlıklı şekilde oluşturulabilmesi adına oldukça büyük önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, belgeleme, koruma-onarım, kültürel miras


DOCUMENTATION METHODS FOR CONSERVATION IN PHOTOGRAPHIC COLLECTIONS

The data obtained by examinations and analyzes on cultural heritages have importance for efformation of conservation plans. In this context, the most basic and reliable way to determine the history, production technology, materials used in production, deterioration and old repairs in cultural heritages is the results of interdisciplinary studies. In this study, documentation techniques used in photographs were discussed. The photographs, have a multi-layer structure such as; composed of a support, emulsion layer, a binder that formed the image layer, and a varnish. Due to their such structures, multiple detection methods should be applied simultaneously before any conservation decision. Therefore, both simple visual examinations, and advanced instrumental analysis methods are frequently used in documentation studies. This study focused on visual examination, in other words physical characterization, XRF (X Ray Fluorescence Spectrometer), SEM (scanning electron microscopy), FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy), XPS (X-ray photoelectron spectroscopy) methods for material structure and deteriorations of photopraphs. These documentation methods in question are, have a great importance in order to create a healthy conservation plan of photographs that a important image of cultural heritage.

Keywords: Photograph, documentation, restoration conservation, cultural heritage

Sayfa Aralığı: 59-72


324