Year:2022   Volume: 1   Issue: 2   Area: Koruma ve Onarım

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 15

Alper Fatih Abidin ORCID Icon,Serkan Gedük ORCID Icon

THE POUCHES IN KOCAELI MUSEUM ETHNOGRAPHY COLLECTION: SELECTED MONEY AND TOBACCO POUCHES

The city of Kocaeli, located on the historical Silk Road route, has hosted many civilizations throughout history and has successfully carried the traces of different cultures to the present day by blending them in works of art and motifs. The city is located in the trade and culture basin where the caravans stayed in a large part of the Marmara region from Kandıra to Şile, and where the Baghdad, Berlin and Hejaz railways intersect. Kocaeli Museum, which was opened in 2007 when the Historical Station Buildings Complex, built between 1873 and 1910, was converted into a Museum Building, the Repair Workshop, Water Tank, Lodging Building, and two Monopoly Warehouses by combining them into exhibition halls, exhibits works belonging to the Paleolithic, Hellenistic, Roman, Byzantine and Ottoman Periods. In this study, handcrafted purses, brought to the collection through means such as purchases and grants, in Kocaeli Museum which has one of the richest collections in Turkey; The selected samples were examined according to their periods, considering their areas of use, materials used, processing techniques, motifs and compositions. As a result of the examination, each pouches evaluated within themselves and the results of these evaluations are explained in detail in this study. Before this detailed study, a preliminary study was made and this study was published. However, the preliminary study was made as a general review of the collection and no detailing was made.

Keywords: Ethnographic collection, museum, textile, pouch, classification


KOCAELİ MÜZESİ ETNOGRAFYA KOLEKSİYONUNDAKİ KESELER: SEÇİLMİŞ PARA VE TÜTÜN KESELERİ

Tarihi İpek Yolu güzergâhı üzerinde bulunan Kocaeli Kenti, tarih boyunca birçok uygarlığa misafirlik etmiş ve farklı kültürlerin izlerini sanat eserlerinde ve motiflerinde harmanlayarak günümüze başarıyla taşımıştır. Tarihte Marmara Bölgesinin Kandıra’dan Şile’ye kadar geniş bir bölümünde yer alan Kocaeli Kenti, Bağdat, Berlin ve Hicaz demir demiryollarının kesiştiği ticaret ve kültür havzasında yer almaktadır. 1873-1910 yılları arasında inşa edilen Tarihi Gar Binaları Kompleksinin Tamir Atölyesi, Su Deposu, Lojman Binasının Müze Binasına ve iki adet Tekel Deposunun da birleştirilerek teşhir salonlarına dönüştürülmesiyle 2007 yılında açılan Kocaeli Müzesi; Paleolitik, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemi’ne ait eserleri sergilemektedir. Bu çalışmada, gerek satın alma gerek hibe gibi farklı yollarla müze koleksiyonuna kazandırılan, Türkiye’deki en zengin koleksiyonlardan birine sahip Kocaeli Müzesi’ndeki el işi keseler; kullanım alanlarına, kullanılan malzemelerine göre, işleme tekniği, motif ve kompozisyonları dikkate alınarak seçilen örnekler dönemlerine göre incelenmiştir. İnceleme sonucunda ele alınan her bir para ve tütün kesesi kendi içerisinde değerlendirmeye tutulmuş ve bu değerlendirme sonuçları makalede detaylı olarak anlatılmıştır. Bu detaylı çalışma öncesinde bir ön çalışma yapılmış ve bu çalışma yayınlanmıştır. Ancak ön çalışma koleksiyonu genel bir inceleme olarak yapılmış detaylandırma yapılmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Etnografik koleksiyon, müze, tekstil, kese, tasnif

Page Range: 19-37


238