Year:2023   Volume: 2   Issue: 1   Area: Sanat Tarihi

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 24

Ayşe Pelin Şahin Tekinalp ORCID Icon,Aytülü Dırık ORCID Icon,Simin Şay ORCID Icon

OTTOMAN PERIOD WALL PICTURES THROUGH CAPPADOCIA PROTECTION ISSUES AND RECOMMENDATIONS

Wall paintings, which are a cultural transmission of human creativity, form an important part of the world cultural heritage, from the earliest period rock paintings to today's examples in the history of humanity. These works provide important information in terms of the cultural, social, technological and economic characteristics of the periods in which they were made. The deliberate or accidental destruction of wall paintings causes loss of an important part of the cultural heritage. The Ottoman Period wall paintings, which are the subject of the research and located in the Cappadocia Region, offer rich decoration examples. In this study, the current status of the wall paintings in the residences in Nevşehir, Gülşehir, Avanos, Göreme, Ürgüp and Mustafapaşa settlements in the Cappadocia Region was documented. In addition, an evaluation was made by considering the old and present situations of the wall paintings, and their conservation status was determined. The problems of preserving the murals through natural or man-made deterioration were discussed. The main purpose of this study is to protect and document these works, which are very important in the context of heritage to be transferred to future generations.

Keywords: Nevşehir and its Surroundings, Nineteenth Century, Wall Painting, Cultural Heritage, Conservation


KAPADOKYA BÖLGESİ OSMANLI DÖNEMİ DUVAR RESİMLERİ, KORUNMA SORUNLARI VE ÖNERİLERİ

İnsanlık tarihi içerisinde en erken dönemli kaya resimlerinden itibaren günümüz örneklerine uzanan süre içerisinde insanoğlunun yaratıcılığının kültürel bir aktarımı olan duvar resimleri dünya kültür mirasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu eserler yapıldıkları dönemlerin kültürel, sosyal, teknolojik ve ekonomik özellikleri açısından önemli bilgiler vermektedir. Duvar resimlerinin kasıtlı olarak veya kaza ile tahripleri kültür mirasının önemli bir kısmının kaybolmasına sebep olmaktadır. Araştırmaya konu olan ve Kapadokya Bölgesi içerisinde yer alan Osmanlı Dönemi duvar resimleri zengin bezeme örnekleri sunmaktadır. Bu çalışmada Kapadokya Bölgesi yerleşimlerinden Nevşehir, Gülşehir, Avanos, Göreme, Ürgüp ve Mustafapaşa’daki konutlarda bulunan duvar resimlerinin güncel durumlarının belgeleme çalışması yapılmıştır. Ayrıca duvar resimlerinin eski ve günümüz durumları birlikte ele alınarak bir değerlendirme yapılmış korunma durumları tespit edilmiştir. Doğal veya insan eliyle yapılan bozulmalar üzerinden duvar resimleri koruma sorunlarına değinilmiştir. Gelecek kuşaklara aktarımı miras kapsamında çok önemli olan bu eserlerin korunması ve belgelenmesi bu çalışmanın temel amacıdır.

Anahtar Kelimeler: Nevşehir ve Çevresi, 19. Yüzyıl, Duvar Resmi, Kültürel Miras, Korunma

Page Range: 76-109


426