Year:2022   Volume: 1   Issue: 1   Area: Sanat Tarihi

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 3

Hilal Uzun ORCID Icon

CONTEMPORARY RHETORIC IN THE EARLY REPUBLIC PERIOD AND THE CONSTRUCTION OF CONTEMPORARY TURKISH ART OF THE SOVEREIGN PARADIGM

In this study, it will be revealed what the concept of 'modernization' of the Early Republican period is conceptually, what kind of environment it was, how it developed, and how this development affected Contemporary Turkish art. A panorama of the culture and art environment of the period will be obtained with chronological examples from different branches of art. With the establishment of the Republic, the state assumed the patronage of art, used art as a form of expression in conveying its ideas and desires to the society. The Early Republican Period is a period in which an acceleration was observed in every field of art and a great diversity stood out. Examining this foundation laid in the Early Republican Period, on which today's art rises, with the questions of 'why' and 'how' will also contribute to understanding today's art.

Keywords: Early, Republic, Modernization, Turkish, Art


ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇAĞDAŞLAŞMA RETORİĞİ VE EGEMEN PARADİGMANIN ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINI İNŞAASI

Bu inceleme, Erken Cumhuriyet döneminin ‘çağdaşlaşma’ dinamiğin, kavramsal olarak nasıl geliştiğini ve bu gelişimin Çağdaş Türk sanatını ne şekilde etkilediğini değerlendirmektedir. Farklı sanat dallarından kronolojik örneklendirmelerle, dönemin kültür sanat ortamının panoraması anlatılmaya çalışılmıştır. Bunu yaparken Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma Döneminde yapılan girişimlere de değinilerek sanatla ilgili her türlü anlayış, girişim ve kuruluşun Cumhuriyet ile olan bağı irdelenmiştir. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte devlet, sanatın hamiliğini üstlenmiş, fikir ve arzularını topluma iletmede bir ifade biçimi olarak sanatı kullanmıştır. Erken Cumhuriyet Dönemi, sanatın her alanında Cumhuriyet’in kuruluş ilke ve heyecanlarının yansıdığı ve bu motivasyonun zenginleştirdiği ve çeşitlendirdiği bir dönemdir. Günümüz sanatının üstünde yükseldiği Erken Cumhuriyet Döneminde atılan bu temelin ‘niçin’ ve ‘nasıl’ sorularıyla incelenmesi günümüz sanatını anlamada da katkı sunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Erken, Cumhuriyet, Çağdaşlaşma, Türk, Sanat


871