Yıl:2022   Cilt: 1   Sayı: 1   Alan: Güzel Sanatlar

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 6

“BÜTÜN SAADETLER MÜMKÜNDÜR” FİLMİNDE SOSYOLOJİK AÇIDAN ÖLÜM

Ahmet Fatih Yılmaz ORCID Icon

Film eleştirmenleri, bir filmi tarihsel ve toplumsal olarak daha bütünlüklü bir biçimde açıklamak istediklerinde sosyolojik film eleştirisinden faydalanmaktadırlar. Filmlerin kültürel temaları ve sorunları ile toplumsal değerleri somutlaştırmak ve meşrulaştırmak üzere üretilen kültürel temsiller sinema seyircisine gerçek hayatında da yol gösterecek düşünce, tutum ve davranışlar sunmaktadır. Herhangi bir filme sosyolojik yaklaşımı uygularken, eleştirisi yapılacak filmin ait olduğu ülke, mümkünse, çok iyi tanınan bir ülke olmalıdır. Bu çalışmada, Bütün Saadetler Mümkündür filmi sosyolojik eleştiri yöntemi ile çözümlenmektedir. Yönetmen Selman Kılıçaslan filmini, toplumsal, siyasal ve kültürel yapısını en iyi bildiği şehir olan Sakarya’da çekmiştir. Bu durum, sosyolojik açıdan filme farklı bir boyut kazandırmaktadır. Filmin çekildiği Sakarya ve filmde yer alan karakterler, Türkiye’nin içinde bulunduğu toplumsal, tarihsel, kültürel, sosyoekonomik ve siyasal durumun okunmasına imkân tanımaktadır. Film, Türk toplumu ve onun gündelik hayatı, gelenekleri, ritüelleri, kültürel değerleri, aile yapısı, yaşam biçimi, değer kavramı, toplumsal roller, kültürlenme, şehir hayatındaki değişimler, dönüşümler üzerine pek çok şey söylemektedir.

Anahtar Kelimeler: Film eleştirisi, Sosyolojik eleştiri, Yaşlılık, Yalnızlık, Ölüm


SOCIOLOGICAL DEATH IN THE MOVIE

Film critics make use of sociological film criticism when they want to explain a film in a more integrated way historically and socially. Cultural representations produced in order to embody and legitimize the cultural themes and problems of the films and social values present the thoughts, attitudes and behaviors that will guide the cinema audience in their real life. When applying the sociological approach to any film, the country of the film to be critiqued should, if possible, be a well-known country. In this study, “All Felicities Are Possible” movie is analyzed with sociological criticism method. Director Selman Kılıçaslan shot his movie in Sakarya, the city where he knows the social, political and cultural structure best. This situation adds a different dimension to the film from a sociological point of view. Sakarya, where the film was shot, and the characters in the film allow the social, historical, cultural, socioeconomic and political situation of Turkey to be read. The film tells a lot about Turkish society and its daily life, traditions, rituals, cultural values, family structure, lifestyle, concept of value, social roles, acculturation, changes and transformations in city life.

Keywords: Film criticism, Sociological criticism, Aging, Loneliness, Death


372