Yıl:2022   Cilt: 1   Sayı: 1   Alan: Koruma ve Onarım

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 4

Ahmet Sansar ORCID Icon,Ali Akın Akyol

MERMER HEYKELLER ÜZERİNDEKİ PİGMENTLERİN ARKEOMETRİK İNCELEMELERİ

Mermer heykeller uzun bir süre boyunca insanlar tarafından renksiz beyaz olarak algılanmıştır. Ancak orijinal yapımlarında genellikle renklendirilerek oluşturulmuşlardır. Bu durum uzun bir süre anlaşılamamıştır. Zamanla heykeller ile ilgili araştırmalar ve gelişen teknolojik yöntemler bu durumun aydınlatılmasına olanak sağlamıştır. Heykeller ile ilgili renk araştırmaları 19. yüzyılda başlamıştır. Bu dönemde teknoloji tam anlamıyla gelişmediği için görsel analizler yapılarak elde edilen veriler kayıt altına alınmıştır. 1960 yılında ultraviyole ile mermer heykeller üzerindeki gözle görülemeyen renklerin görünür hale getirilmesi, heykeller üzerinde renkliliğin daha detaylı ve bilimsel olarak incelenmesine olanak sağlamıştır. Günümüzde heykeller üzerinde renklilik ile ilgili yapılan incelemelerin çoğunun temelini ultraviyole floresans oluşturmuştur. Bu çalışmalarda görsel, mikroskobik ve spektroskopik incelemeler kombine olarak kullanılarak daha sağlıklı ve nitelikli bilgilere ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Heykel, Renk, Pigment, Spektroskopi, Analiz, Arkeometri


ARCHAEOMETRIC INVESTIGATIONS OF THE PIGMENTS ON MARBLE STATUES

Marble sculptures have been perceived by people as colorless white for a long time. However, in their original productions, they were usually created by coloring. This situation was not understood for a long time. Over time, research on sculptures and developing technological methods have allowed this situation to be clarified. Colour research on sculptures began in the 19th century. During this period, since the technology had not fully developed, the data obtained by performing visual analysis were recorded. In 1960, making invisible colours on marble sculptures visible with ultraviolet allowed for a more detailed and scientific examination of colouring on the sculptures. Today, ultraviolet fluorescence has formed the basis of most of the studies on chromaticity on sculptures. In these studies, visual, microscopic and spectroscopic examinations are used in combination to attain straight and more qualified information.

Keywords: Sculpture, Colour, Pigment, Spectroscopy, Analysis, Archaeometry


541